Pages

Thursday, May 12, 2016

4 Cara Pengurusan Pengurusan Makmal Berkesan!

Pasti sudah kenal dengan namanya makmal. Makmal merupaakna bahagian integral dari bidang akademik, sehingga dalam pengurusan laboartorium memerlukan perancangan seiring dengan perancangan akademik.cara membuat facebook


Makmal mempunyai peranan yang amat besar dalam penentuan mutu pendidikan kerana laboratoriumlah yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang membanggakan, yang mana tak dapat dihasilkan oleh institusi lain.

Sehingga dalam perguruan tinggi yang bermutu, makmal menjadi bahagian yang sangat dikedepankan.

Dikutip dari uphem128.wordpress.com, Manual Prosedur Pengurusan Makmal merupakan satu siri tindakan yang mana harus dilakukan oleh pengelola makmal agar dapat menjamin kualiti dari makmal boleh dilaksanakan dengan baik.

Tindakan tersebut dpaat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta penyempurnaan makmal. Prosedur pengurusan makmal merupakan semua langkah yang perlu dilakukan oleh pengelola makmal agar makmal yang dikelolanya bermutu bagus.

pengurusan Makmal
Pengurusan Makmal (Gambar: www.bnl.gov)

Langkah-langkahnya meliputi, perncanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta penyempurnaan (P4).

Pengurusan makmal merupakan kegiatan menggerakkan sekumpulan orang, kewangan, peralatan, kemudahan, serta segala objek fizikal lainya dengan efektif serta berkesan agar mencapai matlamat ataupun sasaran tertentu yang diharapkan secara optimum.

Untuk pengurusan makmal secara umum boleh meliputi aspek:

1.Perencanaan, merupakan pemikiran yang sistematik, analisis, logik tentang semua kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, kaedah, sudu, tenaga, serta dana yang diperlukan agar mencapai matlamat yang telah ditentukan.Peluang Bisnis


2.Penataan alat serta bahan, merupakan suatu proses tetapan alat ataupun bahan di makmal agar tertata dengan baik dan bila memerlukannya kita dapat mencarinya dengan mudah.

3.Pengadministrasian makmal, adalah suatu proses pencatatan ataupun investarisasi kemudahan serta aktiviti makmal. Dengan pengadministrasian yang tepat maka semua kemudahan serta aktiviti makmal dapat teroganisi dengan sistmatis.

4.Pengamanan, penjagaan, serta pengawasan.

Di pengurusan makmal, dalam hal ini berkaitan dengan pengurusan kualiti, harus kita reka bentuk agar sealu memperbaiki keberkesanan serta kecekapan kerjanya, disamping harus mempertimbangkan keperluan semua pihak yang berkepentingan dalam makmal.

Beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam pengurusannya adalah sumber daya manusia, cadangan dan prasarana dan juga penggunaan labolatorium.

Dalam pengunaan makmal baik digunakan untuk praktikum ataupun penyelidikan harus menyerahkan jadual pennguanannya terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar tidak berlaku pertindihan dalam penggunaan makmal.

Selain itu kita juga harus menggunakan peralatan makmal saat menggunakan makmal, seperti jas, topeng, serta sarung tangan (bila diperlukan) dan juga mengikuti semua prosedur peminjaman alat serta permintaan bahan yang berlaku.

Secara umum makmal mempunyai fungsi diantaranya:

1.Tempat dilakukannya percubaan. Alat-alat makmal serta bahan-bahan praktikum tidaklah mungkin diletakkan dlam kelas maka dari itu percubaan dilakukan di dalam laboratoriu.

2.Tempat penunjang kegiatan kelas. Dengan adanya kegiatan pembelajaran di makmal ini, maka pelajar / mahasiswa dapat melihat gajala-gejala yang berlaku pada percubaan secara langsung, bukan hanya belajar menurut teori yang ada sahaja.Manajemen


3.Sebagai tempat display atau pelakon. Makmal juga boleh dipergunakan sebagai tempat pameran atau display dari hasil-hasil percubaan / kajian yang telah kita lakukan. Sehingga dapat memotivasi untuk kajian ataupun percobaam yang lebih baik lagi.

4.tempat koleksi sejumlah spesies yang jarang berlaku. Dengan adanya koleksi ini memudahkan kita dalam melakukan pengamatan terhadap beberapa spesies yang sukar untuk ditemui.

5.Sebagai muzium mini. Hasil dari kajian serta beberapa spesies yang jarang berlaku dpaat kita kumpulkan serta diklasifikasikan, sehingga makmal boleh kita gunakan sebagai muzium mini.

Dalam pembelajaran di makmal mempunyai tujuan tertentu bagi pelajar ataupun mahasiswa, diantaranya:

1.Teliti dalam melakuakn pengamatan serta teliti dalam melakukan pencatatan pada saat pengamatan.

2.Dapat menafsirkan hasil dari percubaan agar dapat memperoleh penemuan serta dapat menyelesaikan masalah.

3.Mampu untuk membuat rancangan dan melaksanakan percubaan.usaha rumahan


4.Terampil dalam menggunakan alat-alat makmal.

5.Tumbuh sikap positif terhadap kegiatan praktikum.

Nah itu penjelasan mengenai pengurusan makmal , semoga dengan penjelasan tersebut menambah wawasan kita menganai pengurusan makmal.