Pages

Thursday, May 12, 2016

Pengurusan Humas yang Efektif dan 4 Tugas Bagaimanapun

Bila kita dalam sebuah organisasi pasti ada bahagian perhubungan awam (hubungan masyarakat). Di mana bahagian ini bertugas dalam menjalin hubungan organisasi dengan masysrakat di mana organisasi itu berada. Itu merupakan pengertian sederhana dari perhubungan awam.kerja sampingan


pengurusan perhubungan awam
bentuk dari pengurusan perhubungan awam (image: rainbowshine999.blogspot.com)

Dikutip dari kampungwirausaha.com, perhubungan awam bila dalam istilah asing adalah pubilc relations. Akan tetapi meurut Rachmad Kriyanto penyamaan kedua-duanya kerang tepat. Walupun begitu istilah tersebut terlanjur dipakai dalam menyebutkan Humas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut kamus Fund and Wagnel, perhubungan awam merupakan segenap kegiatan serta teknik yang digunakan sebuah organisasi ataupun individu agar mencipta atau memelihara suatu sikap serta tanggapan yang baik daripada pihak luar terhadap kewujudan dan aktivitinya.

Maka dapat kita katakan pengurusan Humas (public relations) merupakan salah satu proses dalam menangani perancangan, pengorganisasian, berkomunikasi dan juga menyelaras secara serius dan rasional dalam mencapai matlamat bersama bagi sebuah lembaga.kerja online


Menurut M. Sobry Sutikno Humas mempunyai tugas pokok, berikut ini adalah tugas pokok dari Humas:

1. Menjadi perantara dari pemimpin dalam bersosial serta memberikan maklumat kepada masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang memerlukan maklumat dari organisasi.

2. Membantu pemimpin dalam hal mempersiapkan semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan serta maklumat yang akan diberikan kepada masyarakat yang menaraik pada waktu tertentu.

3. Membantu pemimpin dalam membangunkan rancangan dan kegiatan lanjutan yang mana berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, sebagai salah satu akibat daripada komunikasi timbal balik dengan pihak luar untuk menumbuhkan harapan penyempurnaan kegiatan yang dilakukan suatu oraganisasi.

4. Memberikan maklumat serta idea kepada masyrakat ataupun pihak-pihak lain yang menjadi sasaran dari organisasi.

Maka dapat disimpulkan bahawa tugas dari Humas ini sangatlah penting bagi sebuah organisasi, dengan dengan Humas yang baik maka hubungan yang terjalin antara masyarakat dan juga organisasi akan terjali baik. Dengan hubungan baik ini akan memeberikan keuntungan kepada syarikat dan juga masyarakat.cara membuat facebook


Untuk itu diperlukan orang yang bagus dalam komunikasi dalam kedudukan Humas ini. Dengan komunikasi yang bagus akan memudahkan Humas dalam memberikan setiap maklumat kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak salah persepsi dengan maklumat yang diberikan.

Nah demikianlah penjelasan tentang pengurusan Humas , semoga dengan maklumat tadi menambah wawasan kita tentang pengurusan Humas. Terima kasih telah membaca artikel kami, sampai jumpa pada artikel lain.