Pages

Thursday, May 12, 2016

Konsep Sederhana Pengurusan Syariah dalam Islam

Boleh dikatakan pada masa ini lembaga-lembaga yang berasaskan syariah sedang naik daun. Ini dibuktikan dengan perkembangan yang dialami oleh bank syariah yang berkembang sangat pesatnya baik didalam maupun luar negeri.siklus akuntansi


Seperti dikutip dari manajemenislam.wordpress.com, dalam hal ini akan dipaparkan mengenai pengurusan syariah. Kerana bila kita lihat pengurusan syariah ini tidak kalah pentingnya dengan pengurusan yang lain.

pengurusan islam
Islam mengajarkan untuk saling memebantu (image: bengkelpemikiran.wordpress.com)

Pengurusan syariah merupakan suatu pengurusan untuk mencapai hasil optimum yang bermuara pada pencarian redha Allah. Dengen demikian maka setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan pada aturan-aturan Allah.

Maka boleh dikatan isi dari pengurusan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengurusan konvensional yang telah diwarnai dengan peraturan Al-Quran, hadis serta beberapa contoh yang telah dilakukan para sahabat.pengertian akuntansi


Bila diihat dari pengertiannya maka dapat dikatakan bahawa ruang lingkup dari pengurusan syariah sangatlah luas, yang mana boleh berupa pemasaran, pengeluaran, kualiti, kewangan, sda, sudu, dan sebagainya.

Bahkan pengurusan qalbu (MQ) yang dibangunkan oleh Aa 'Gim boleh dikatakan serumpun dengan pendekatan pengurusan syariah ini. Dalam hal ini kita hanya akan membincangkan dalam bidang ekonomi serta kerajaan yang berkaitan dengan pemasaran, kewangan, sudu, kualiti, sda, serta peraturan pemerintah.

Pasti setiap orang tahu bahawa pinsip ekonomi pada umumnya serta pengurusan pada khususnya untuk mencapai hasil yang maksimum dengan kerja minimum. Prinsp konvensional ini berkembang pesat di barat.

Sebenarnya Islam tidak menentang prinsip ini bahkan boleh dikatan menggalakkan prinsip ini. Tapi pengurusan syariah hanya menambah rambu-rambu pada pengurusan konvensional agar tidak hanya memperoleh hasil dunia tapi juga diimbangi dengan hasil akhirat.

Dengan rambu-rambu tersebut agar pelaku ekonomi mempunyai sebuah batasan agar dalam menjalankan rodae ekonomi yang tidak merugikan orang lain. Nah untuk lebih faham lagi tentang pengurusan syariah kita perlu tahu pandangan Islam tentang dasar sistem ekonomi.

Didalam Al-Quran dijelaskan bahawa harta adalah salah satu objek untuk menguji ketaqwaan dari seseorang. Harta juga boleh membawa bencana bagi seseorang di akhirat nanti bila tak dapat memanfaatkannya dengan betul.contoh laporan keuangan


Dalam Islam terdapat dua pandangan tentang melihat harta, sebagai suatu hak ataupun pemilikan sesama manusia, Islam sangatlah mengharagai sedangkan dalam hubungan antar manusia terhadap tuhannya, manusia sebenarnya tak mempunyai hak sama sekali.

Bila kita lihat penjelasan diatas maka dalam pengurusan syariah dititik beratkan pada bidang ekonomi tidak akan lepas dari kehati-hatian dalam menyikapi harta. Dengan kita menerapkan pengurusan syariah secara penuh tidak akan membuat kita saling menindas sesama dalam menjalankan ekonomi.

Bila kita lihat sekarang ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis, hal ini juga disebabkan kerana kita kurang mahal akhlak berekonomi. Selain mengikuti sistem pengurusan liberal (konvensional), kita juga terkadang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kejujuran.

Dengan adanya sistem pengurusan syariah pada umumnya serta pengurusan syariah pada khususnya diharapkan untuk memberi rambu-rambu yang belum diketahui oleh pelaku ekonomi. Dengan rambu-rambu ini dapat mensejahterakan segala lapisan masyarakat.

Kita ambil contoh pengurusan syariah dalam jual beli. Dikatan dalam rambu-rambu itu bahawa orang bandar tidak boleh memintas serta memborong dagangan yang dimaksudkan agar orang kampung tidak mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.

Dalam Islam juga tak boleh mematok harga sehingga pasaran tak dapat mengikut undang-undang "permintaan serta penyediaan". Nah untuk mendorong kegigihan berusaha, dalam pengurusan syariah terdapat dorongan yang mengatakan baha "di sebalik kesulitan pastilah ada kemudahan".cara membuat instagram


Dengan contoh kecil tersebut dapat menunjkkan ada sistem yang gigih serta berpihak pada mereka yang sering dirugikan untuk menuju suatu sistem pasaran bebas.

Dengan dikenalinya rambu-rambu tadi diharapkan adanya gema kegigihan, kejujuran, pemerataan, serta perlindungan pada mereka yang lemah akan mewarnai ekonomi serta pemerintahan di Indonesia tercinta ini.

Demikianlah penjelasan tentang pengurusan Islam , semoga dengan penjelasan tersebut kita menjadi paham tentang arti pentingnya pengurusan Islam. Terima kasih telah membaca artikel kami, dan sampai jumpa pada artikel yang lain.