Pages

Thursday, May 12, 2016

Konsep Pengurusan Menurut Henry Fayol dan Fungsinya

Kita tahu bahawa ada banyak tokoh baik luar negeri maupun dalam negeri yang mengutarakan pendapatnya mengenai pengurusan. Nah dari sekian banyaknya pend [aat mereka kita akan memeilih slaah satu pendapat mereka untuk kita bahas dikesempatan kali ini.

Bahasan kali ini adalah pengurusan Henry Fayol, dikutip dari tesismanajemen.com. bukan rahsia umum lagi kalau pengurusan mempunyai fungsi sabagai peranan aktif dalam setiap oraganisasi, syarikat atau bahkan diri sendiri agar semua yang dikerjaakan berjalan secara teratur.

Pengurusan juga digunakan untuk mengatur, menjalankan, bahkan mengawal semua kegiatan syarikat untuk mencapai semua sasaran (goals) yang telah ditetapkan di awal.Manajemen


Bilamana kita menganggap pengurusan sebagai ilmu, maka pengurusan tak hanya digunakan dalam ruang lingkup syarikat tetapi juga digunakan dalam menguruskan diri sendiri, kumpulan bahkan negara memerlukan pengurusan sebagai pedoman ataupun acuan.

pengurusan henry fayol
foto Henry Fayol (image: anggakusumah.com)

Graffin menjelaskan bahawa pengurusan adalah suatu proses perncanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga pengawalan terhadap sumber-sumber yang ada agar mencapai semua sasaran secara efektif serta berkesan.

Berkesan sendri boleh diertikan bahawa stau tujuan agar mencapai perancangan, sementara berkesan merupakan semua tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terancang, serta sesuai denga jadual yang telah ada.

Adapun istilah pengurusan dapat diertikan kedlaam tiga penegertian, iaitu:

Pengurusan sebagai suatu proses
Pengurusan sebagai kolekstivitas orang-orang yang melakaukan semua aktiviti pengurusan
Pendekatan pengurusan sebagai suatu seni serta sebagai ilmu pengetahuan
Sedangkan fungsi dari pengurusan iaitu penekanan pada suatu elemen-elemen yang mana umumnya terdapat pada proses pengurusan yang akan menjadi dasar dari pengurus dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai matlamat.usaha rumahan


Tapi bila kita tengok lagi sejarah fungsi pengurusan, yang mana hal ini sudah dijelaskan oleh peniaga berkembanngsaan Perancis iaitu Henry Fayol yang mana pertama kali memperkenalkannya apda abad ke-20.

Ketika itu beliau menjelaskan bahawa ada lima fungsi pengurusan, diantaranya merancang, menyusun, memerintah, mengkordinasi, serta mengawal. Akan tetapi pada masa ini telah diringkas menjadi tiga saja, yaitu:

1.Perencanaan (planning)
Merupakan memikirkan apa sahaja yang akan kita kerjakan sengan sumber-sumber yang dipunyai. Perancangan ini dilakuka untuk menentukan tujuan dari sebuah syarikat secara keseluruhan beserta cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengurus akan menilai semua renacana alternatif sebelum dai mengambil keputusan serta melihat sama ada pelan tersebut sesuai digunakan untuk mencapai sasaran yang ada.

Perancangan ini proses terpenting dari semua fungsi pengurusan kerana tanpa perencaan, fungsi lain tak dapat berjalan dengan baik.

2.Pengorganisasian (organizing)
Hal ini dilakukan dengan tujuan membahagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang kecil. Dengan pengorganisasian ini akan memudahkan kerja pengurus dalam pengawasan serta menentukan orang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah dibahagikan tadi.bisnis rumahan


Penganjur dapat dilakukan dengan cara menetukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas itu dikumpulkan, siapa penanggung jawab atas kerjaan tersebut, serta pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3.Pengarahan (directing)
Merupakan suatu tindakan agar dapat mengusahakan untuk semua ahli kumpulan berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perancangan manjerial serta usaha.

Nah demikianlah penjelasan mengenai pengurusan Henry Fayol, semoga dengan penjelaan tadi kita lebih mengatahui lebih dalam tentang pengurusan Henry Fayol. Terima kasih telah memebaca artikel kami, dan sampai jumpa pada artikel yang lain.